Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Sähköteknillinen Yhdistys ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomenkieli.

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Edistää sähköteknillisen yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuutta.
2. Valvoa jäsentensä etuja lainsäädännöllisissä ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa.
3. Edistää jäsentensä ammattitaitoa ja pätevyyttä sekä kehittää ja avartaa heidän sivistyksellistä ja sosiaalista katsomustaan.
4. Parantaa jäsentensä yleisiä ammatillisia etuja.

Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Järjestää kokouksia, kursseja, luentoja, talkoita ja koulutusmatkoja, toimeenpanee
keskustelu ja esitelmätilaisuuksia sekä julkaisee tarvittaessa alan kirjallisuutta.
2. Valmistelee ja tekee esityksiä sähköalan määräyksiin ja ohjeisiin sekä alan työmenetelmiin ja tarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.
3. Harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tarkoitusperien tunnetuksi tekemiseksi.

Omaisuus ja varojen hankinta
Yhdistys voi omistaa irtainta omaisuutta ja osakkeita, sekä kiinteistöjä toimintaansa varten, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan, harjoittaa sähköteknillistä neuvontaa sekä kurssi- ja talkootoimintaa toimintansa tukemiseksi.

Jäseneksi liittyminen ja eroaminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sähkötekniikan tai sitä läheisesti sivuavan tekniikan alan tutkinnon suorittanut henkilö joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Yhdistys perii liittymismaksua. Liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vaalikokous. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä jotka erikoisen ansiokkaasti ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsen- eikä liittymismaksua.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vaalikokouksessa määräämät jäsenmaksut. Jäsen joka on täyttänyt 60 vuotta, voidaan vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta. Vapaajäsenen jäsenetuudet säilyvät entisellään. Vapaajäseneksi siirtymisen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina kahdeksan ( 8 ) jäsentä, joista neljä ( 4 ) eroaa ensimmäisenä vuotena arvalla, seuraavana vuonna loput neljä ( 4 ). Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen toiminta- ja tilikausi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä
( 4 ) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ( 1 ) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla.


Yhdistyksen nimen kirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastaminen
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus sekä pöytäkirjat on hallituksen toimesta jätettävä viimeistään kolme ( 3 ) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, jotka tarkastuksen suoritettuaan antavat kevätkokoukselle kirjallisen lausunnon yhdistyksen tileistä ja hallinnosta viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kevätkokousta.
10§,
Kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Yhdistyksen hallitus voi kutsua jäsenet määrättyä asiaa varten ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle aina, kun nimettyä asiaa varten vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin julkaistava vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta yhdessä paikkakunnan päivälehdessä tai jäsenkirjeellä.
11§
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
3. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus.
4. Käsitellään yhdistyksen tilit ja tarkastajien lausunnot.
5. Vahvistetaan tilinpäätös.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.
12§
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
Syyskokouksessa:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijat.
3. Käsitellään alkavan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Käsitellään alkavan vuoden tulo- ja menoarvio.
5. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus ja perintätapa.
6. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi ( 2 ) toiminnantarkastajaa ja kaksi ( 2 ) varatoiminnantarkastajaa.
10. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.
13§
Kokousasioiden esille tuonti
Yhdistyksen kokousten päätettäväksi tarkoitetut jäsenten ehdotukset on jätettävä kirjallisena hallituksen lausunnon antamista varten viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta.
14§
Äänestys kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ( 1 ) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 15§ ja 16§ mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla.
15§
Sääntöjen muutokset
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksessa jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) annetuista äänistä.
16§
Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, aikaisintaan kahden ( 2 ) ja viimeistään viiden ( 5 ) viikon väliajoin asiaa käsittelemään kutsutussa yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kahden kolmasosan ( 2/3 ) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös toisen kokouksen ajankohdasta on tehtävä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa.
17§
Varallisuuden käyttö yhdistyksen purkautumisessa
Jos yhdistys päätettään purkaa tai lakkauttaa, päättää varoista yhdistyksen kokous, joka käyttää ne näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

Yhdistyksen vuosikokous 20.03.2013
Rekisterinumero 83.556.

Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.10.2013